Білецька сільська рада

Полонського району, Хмельницької області

(03843) 9-41-66

Сільський голова

свято знань 2019 050

Бугайов Юрій Миколайович

Посада: Білецький сільський голова

Дата народження: 28 липня 1960 року

Освіта: вища, Кам’янець – Подільський національний університет імені Івана Огієнка

Телефон:  (03843) 9-41-66

Сільський голова — головна посадова особа територіальної громади села чи жителів кількох сіл. Обирається територіальною громадою на основі загального, рівного, прямого виборчого права шляхом таємного голосування строком на 5 років. Голова сільради очолює її виконавчий комітет, головує на її засіданнях.

 

ГРАФІК ОСОБИСТОГО ПРИЙОМУ ГРОМАДЯН СІЛЬСЬКИМ ГОЛОВОЮ

ПІБПрийомні дніВиїздний прийомОбідня перерва
 

Бугайов Юрій Миколайович

 

Понеділок- П’ятниця

з 8.00-17.00

12.00-13.00

ЗВЕРНУТИСЯ ДО СІЛЬСЬКОГО ГОЛОВИ ЧЕРЕЗ ФОРМУ ЗВОРОТНЬОГО ЗВ’ЯЗКУ

Ваше ім'я (обов'язково)

Ваш email (обов'язково)

Тема

Ваше повідомлення


Стаття 37 (Регламенту сільської ради). Правові засади статусу і діяльності сільського голови

37.1. Повноваження сільського голови, секретаря Ради визначаються Конституцією України, законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про статус депутатів місцевих рад», «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про засади державної регуляторної політики у сфері господар­ської діяльності», «Про запобігання корупції», «Про доступ до публічної інформації», іншими законодавчими актами та цим Регламентом.

37.2. Сільський голова, секретар Ради працюють у Раді на постійній основі, не можуть мати іншого представницького мандата, суміщати свою службову діяльність з іншою роботою (викону­вати роботу на умовах сумісництва), у тому числі на громадських засадах (крім викладацької, наукової, творчої діяльності, медичної практики, інструкторської та суддівської практики із спорту у позаробочий час), займатися підприємницькою діяльністю (безпосередньо чи через посередників або підставних осіб), одержувати від цього прибуток, входити самостійно, через представника або підставних осіб до складу правління чи інших вико­навчих органів підприємств, кредитно-фінансових установ, господарських товариств тощо, організацій, спілок, об’єднань, кооперативів, що здійснюють підприємницьку діяльність.

Стаття 38. Сільський голова

38.1. Сільський голова є головною посадовою особою територіальної громади.

38.2. Сільський голова обирається територіальною громадою на основі загального, рівного, прямого вибор­чого права шляхом таємного голосування в порядку, визначеному законом, і здійснює свої повноваження на по­стійній основі.

38.3. Строк повноважень    голови, обраного на чергових місцевих виборах, визначається Конститу­цією України.

38.4. Сільський голова очолює виконавчий комітет Ради, головує на її засіданнях.

38.5. Сільський голова не може бути депутатом будь-якої ради, суміщати свою службову діяльність з іншою по­садою, в тому числі на громадських засадах, займатися іншою оплачуваною (крім викладацької, наукової і творчої діяльності, медичної практики, інструкторської та суддівської практики із спорту) або підприємницькою діяльністю.

38.6. На сільського голову поширюються повноваження та гарантії депутатів рад, передбачені законом про статус депутатів рад, якщо інше не встановлено законом.

38.7. Повноваження сільського голови можуть бути тимчасово покладені на керівника відповідної військо­во-цивільної адміністрації відповідно до Закону України «Про військово-цивільні адміністрації».

38.8. Повноваження сільського голови починаються з моменту оголошення           виборчою комісією на пленар­ному засіданні Ради рішення про його обрання.

38.9. Повноваження сільського голови закінчуються в день відкриття першої сесії Ради, обраної на наступ­них чергових місцевих виборах, або, якщо Рада не обрана, з моменту вступу на цю посаду іншої особи, обраної на наступних місцевих виборах, крім випадків дострокового припинення його повноважень відповідно до ч. 1 та 2 ст. 79 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».

38.10. У разі звільнення з посади сільського голови у зв’язку з достроковим припиненням його повноважень або його смерті, а також у разі неможливості здійснення ним своїх повноважень повноваження сільського голови здійснює секретар Ради.

38.11. Секретар Ради тимчасово здійснює зазначені повноваження з моменту дострокового припинення пов­новажень  сільського голови і до моменту початку повноважень сільського голови, обраного на позачергових виборах відповідно до закону, або до дня відкриття першої сесії Ради, обраної на чергових місцевих виборах.

38.12. Повноваження сільського голови можуть бути припинені достроково у випадках, передбачених ст. 79 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», що має наслідком звільнення його з посади.

38.13. Не пізніш як на п’ятнадцятий день після звільнення з посади або смерті сільського  голови особа, яка на цей час відповідно до закону здійснює його повноваження, звертається до Верховної Ради України з клопотанням щодо призначення позачергових виборів сільського голови. Таке клопотання розглядається Верховною Радою України не пізніше ніж у дев’яностоденний строк з дня дострокового припинення повноважень відповідного сільського голови.

38.14. Сільський голова:

38.14.1. забезпечує здійснення у межах наданих законом повноважень органів виконавчої влади на відпо­відній території, додержання Конституції та законів України, виконання актів Президента України та відповідних органів виконавчої влади;

38.14.2. організує в межах, визначених цим Законом, роботу Ради та її виконавчого комітету;

38.14.3. підписує рішення Ради та її виконавчого комітету;

38.14.4. вносить на розгляд Ради пропозицію щодо кандидатури на посаду секретаря Ради;

38.14.5. вносить на розгляд Ради пропозиції про кількісний і персональний склад виконавчого комітету Ради;

38.14.6. вносить на розгляд Ради пропозиції щодо структури виконавчих органів Ради, апарату Ради та її вико­навчого комітету, їх штатів, встановлених відповідно до типових штатів, затверджених Кабінетом Міністрів України;

38.14.7. здійснює керівництво апаратом Ради та її виконавчого комітету;

38.14.8.  скликає сесії Ради, вносить пропозиції та формує порядок денний сесій Ради і головує на пленарних засіданнях Ради;

38.14.9. забезпечує підготовку на розгляд Ради проектів програм соціально-економічного та культурного розвитку, цільових програм з інших питань самоврядування, місцевого бюджету та звіту про його виконання, рішень Ради з інших питань, що належать до її відання; оприлюднює затверджені Радою програми, бюджет та звіти про їх виконання;

38.14.10. призначає на посади та звільняє з посад керівників відділів, управлінь та інших виконавчих органів Ради, підприємств, установ та організацій, що належать до комунальної власності відповідних територіальних громад, крім керівників дошкільних, загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів;

38.14.11. скликає загальні збори громадян за місцем проживання;

38.14.12. вносить на розгляд Ради пропозиції про утворення спеціалізованої установи з надання безоплатної первинної правової допомоги;

38.14.13. вносить на розгляд Ради пропозиції щодо кандидатури на посаду керівника установи з надання безоплатної первинної правової допомоги;

38.14.14. забезпечує виконання рішень місцевого референдуму, Ради, її виконавчого комітету;

38.14.15. є розпорядником бюджетних коштів, використовує їх лише за призначенням, визначеним Радою;

38.14.16. представляє територіальну громаду, Раду та її виконавчий комітет у відносинах з державними органа­ми, іншими органами місцевого самоврядування, об’єднаннями громадян, підприємствами, установами та організа­ціями незалежно від форм власності, громадянами, а також у міжнародних відносинах відповідно до законодавства;

38.14.17. звертається до суду щодо визнання незаконними актів інших органів місцевого самоврядування, місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій, які обмежують права та інтереси тери­торіальної громади, а також повноваження Ради та її органів;

38.14.18. укладає від імені територіальної громади, Ради та її виконавчого комітету договори відповідно до законодавства, а з питань, віднесених до виключної компетенції Ради, подає їх на затвердження Ради;

38.14.19. веде особистий прийом громадян;

38.14.20. забезпечує на відповідній території додержання законодавства щодо розгляду звернень громадян та їх об’єднань;

38.14.21. бере участь у здійсненні державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності в межах та у спосіб, встановлені Законом України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності»;

38.14.22. здійснює інші повноваження місцевого самоврядування, визначені цим та іншими законами, якщо вони не віднесені до виключних повноважень Ради або не віднесені Радою до відання її виконавчих органів;

38.14.23. видає розпорядження у межах своїх повноважень.

38.15. Сільський голова несе персональну відповідальність за здійснення наданих йому законом повнова­жень.

38.16. При здійсненні наданих повноважень сільський голова є підзвітним, підконтрольним і відповідальним перед територіальною громадою, відповідальним — перед Радою, а з питань здійснення виконавчими органами Ради повноважень органів виконавчої влади — також підконтрольним відповідним органам виконавчої влади.

38.17. Сільський голова щорічно звітує відповідно Раді про здійснення державної регуляторної політики у сфе­рі господарської діяльності виконавчими органами Ради.

38.18. Сільський голова не рідше одного разу на рік звітує про свою роботу перед територіальною громадою на відкритій зустрічі з громадянами.

38.19. На вимогу не менше половини депутатів Ради сільський голова зобов’язаний прозвітувати перед Ра­дою про роботу виконавчих органів Ради у будь-який визначений ними термін.