Білецька сільська рада

Полонського району, Хмельницької області

(03843) 9-41-66

Секретар сільської ради

Самчук Галина Степанівна

Посада: секретар Білецької сільської ради

Дата народження: 9 травня 1962 року

Освіта: вища, Подільський державний аграрно – технічний університет

Телефон: (03843)-94166

Секретар сільської ради — головна посадова особа територіальної громади села чи жителів кількох сіл. Обирається територіальною громадою на основі загального, рівного, прямого виборчого права шляхом таємного голосування строком на 5 років. Секретар сільської ради очолює її виконавчий комітет, головує на її засіданнях.

 

ГРАФІК ПРИЙОМУ ГРОМАДЯН СЕКРЕТАРЕМ

ПІБГодини прийомуОбідня перерваВихідні дні
 

Самчук Галина Степанівна

 

Понеділок- П’ятниця

з 8.00-17.00

з 12:00-13.00Субота, Неділя

Стаття 37 (Регламенту сільської ради). Правові засади статусу і діяльності сільського голови, секретаря Ради

37.1. Повноваження сільського голови, секретаря Ради визначаються Конституцією України, законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про статус депутатів місцевих рад», «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про засади державної регуляторної політики у сфері господар­ської діяльності», «Про запобігання корупції», «Про доступ до публічної інформації», іншими законодавчими актами та цим Регламентом.

37.2. Сільський голова, секретар Ради працюють у Раді на постійній основі, не можуть мати іншого представницького мандата, суміщати свою службову діяльність з іншою роботою (викону­вати роботу на умовах сумісництва), у тому числі на громадських засадах (крім викладацької, наукової, творчої діяльності, медичної практики, інструкторської та суддівської практики із спорту у позаробочий час), займатися підприємницькою діяльністю (безпосередньо чи через посередників або підставних осіб), одержувати від цього прибуток, входити самостійно, через представника або підставних осіб до складу правління чи інших вико­навчих органів підприємств, кредитно-фінансових установ, господарських товариств тощо, організацій, спілок, об’єднань, кооперативів, що здійснюють підприємницьку діяльність.

Стаття 40. Секретар Ради

40.1. Секретар Ради працює в раді на постійній основі і не може суміщати свою службову діяльність з іншою посадою, у тому числі на громадських засадах, займатися іншою оплачуваною (крім викладацької, наукової і творчої діяльності, медичної практики, інструкторської та суддівської практики із спорту) або підприємницькою діяльністю.

40.2. Секретар Ради обирається Радою з числа її депутатів на строк повноважень Ради за пропозицією сільського голови.

40.3. Пропозиція щодо кандидатури секретаря Ради може вноситися на розгляд Ради не менш як половиною депутатів від її загального складу у разі, якщо:

40.3.1. на день проведення першої сесії Ради, обраної на чергових виборах, не завершені вибори голови;

40.3.2. Рада не підтримала кандидатуру на посаду секретаря Ради, запропоновану сільським  головою;

40.3.3. протягом тридцяти днів з дня відкриття першої сесії Ради сільський голова не вніс кандидатуру на по­саду секретаря Ради;

40.3.4. на наступній черговій сесії після виникнення вакансії секретаря Ради у зв’язку з достроковим припи­ненням його повноважень сільський голова не вніс на розгляд Ради кандидатуру на посаду секретаря Ради;

40.3.5. посада секретаря Ради стає вакантною під час вакантності посади сільського голови у зв’язку з достроко­вим припиненням його повноважень.

40.4. У разі якщо Рада не підтримала кандидатуру, внесену на її розгляд не менш як половиною депутатів від її загального складу, наступну пропозицію щодо кандидатури секретаря Ради вносить сільський голова.

40.5. Секретар Ради:

40.5.1. у випадку, передбаченому ч. 1 ст. 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», здійс­нює повноваження сільського голови;

40.5.2. скликає сесії Ради у випадках, передбачених ч. 6 ст. 46 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»; повідомляє депутатам і доводить до відома населення інформацію про час і місце проведення сесії Ради, питання, які передбачається внести на розгляд Ради;

40.5.3. веде засідання Ради та підписує її рішення у випадках, передбачених ч. 6 ст. 46 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»;

40.5.4. організує підготовку сесій Ради, питань, що вносяться на розгляд Ради, забезпечує оприлюднення проектів рішень Ради відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації» та інших законів;

40.5.5. забезпечує своєчасне доведення рішень Ради до виконавців і населення, організує контроль за їх виконанням, забезпечує оприлюднення рішень Ради відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації», забезпечує офіційне оприлюднення рішень Ради, які відповідно до закону є регуляторними актами, а також документів, підготовлених у процесі здійснення Радою регуляторної діяльності, та інформації про здійс­нення Радою регуляторної діяльності;

40.5.6. за дорученням сільського голови координує діяльність постійних та інших комісій Ради, дає їм до­ручення, сприяє організації виконання їх рекомендацій;

40.5.7. сприяє депутатам Ради у здійсненні їх повноважень;

40.5.8. організує за дорученням Ради відповідно до законодавства здійснення заходів, пов’язаних з підготов­кою і проведенням референдумів та виборів до органів державної влади і місцевого самоврядування;

40.5.9. забезпечує зберігання у відповідних органах місцевого самоврядування офіційних документів, пов’я­заних з місцевим самоврядуванням відповідної територіальної громади, забезпечує доступ до них осіб, яким це право надано у встановленому порядку;

40.5.10. вирішує за дорученням сільського голови або Ради інші питання, пов’язані з діяльністю Ради та її органів.

40.6. Секретар Ради може за рішенням Ради одночасно здійснювати повноваження секретаря виконавчого комітету Ради.

40.7. Повноваження секретаря Ради можуть бути достроково припинені за рішенням Ради.